Användarvillkor för användning av tjänsten

Godkännande av villkor

Genom användning av denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner någon del av dessa användarvillkor ska du inte använda den här webbplatsen. Notera att användarvillkoren när som helst utan förvarning kan komma att ändras genom att detta anslag uppdateras. Du bör besöka den här sidan regelbundet för att läsa igenom aktuella användarvillkor.

Ansvarsbegränsning

Svenska Energigruppen och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras inom plattformen energiinfo™ direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av tjänsternas innehåll. Svenska Energigruppen ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som uppstår inom energiinfo™ eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela systemet går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl. Svenska Energigruppen har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras inom plattformen energiinfo™. Svenska Energigruppen har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från energiinfo™ eller dess leverantörer (nuvarande eller framtida) eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Svenska Energigruppen eller andra innehållsleverantörer till energiinfo™ ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på tjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Den som väljer att följa på tjänstens angivna rekommendationer ska se dessa som vägledande och bär själv hela risken för sina eventuella beslut och handlingar. Svenska Energigruppen bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom energiinfo™ används eller tolkas.

Användande av sajten och olovligt förfogande

Som besökare och användare av plattformen/tjänsten accepterar du det faktum att det är otillåtet att använda alla former av robotar, spindlar, scrapers och andra automatiska verktyg (med undantag för större sökmotorer såsom Google, Yahoo! och motsvarande) utan ett skriftligt medgivande från vår sida. Du accepterar samtidigt att ej 1) vidta någon åtgärd som enligt vår bedömning åsamkar en orimligt eller oproportionelig stor börda på vår sajt; 2) ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller härleda arbeten från vårt system till allmänheten; 3) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på vår plattform.

Force Majeure

Svenska Energigruppen är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Svenska Energigruppens kontroll, som explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Svenska Energigruppen själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Svenska Energigruppens kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av energiinfo™ mer kostsamt eller betungande för Svenska Energigruppen jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Svenska Energigruppen är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Svenska Energigruppen varit normalt aktsamt.

Innehållsleverantörer

Svenska Energigruppens leverantörer har gentemot Svenska Energigruppen förbundit sig att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av plattformen energiinfo™. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras på plattformen och de produkter eller tjänster som erbjuds inom systemet energiinfo™.

Götene Elförening              Adress: Järnvägsgatan 29              Kundtjänst: 0511-34 55 40              E-post: kundtjanst@gelf.se